A tanszék jelenlegi oktatói

Dr. Zimányi Árpád CSc, mb. tanszékvezető főiskolai tanár, a Bölcsészettudományi Kar mb. dékánja


Iroda: A.II.306

Telefon:

36/523-432

36/520-400/2189

36/520-400/2055

E-mail: zimanyi@ektf.hu

Fogadóóra: kedd 9:30-11:00 A.II.306 tanáriban

 

Oktatói tevékenység:

Dr. Zimányi Árpád 1978 és 1988 között a közoktatásban, 1988-tól a felsőoktatásban tanít. 1995-től a Magyar Nyelvészeti Tanszék tanszékvezető-helyettese, 2002-től tanszékvezetője, 2003-tól a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet igazgatója; 2005-től a besztercebányai Bél Mátyás Tudományegyetem Hungarisztika Tanszékének egyetemi tanára és a doktori iskola szakmai vezetője; 2006-tól az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese. Oktatott tárgyai: mondattan, szövegtan, szociolingvisztika, nyelvi norma, nyelvpolitika, médianyelv, beszédművelés.

Tudományos tevékenység:

Dr. Zimányi Árpád a nyelvtudomány kandidátusa.

Főbb kutatási területei

Mai magyar nyelvi vizsgálatok, nyelvhasználati felmérések, médianyelvi szövegek elemzése. Szókészletünk és nyelvtani rendszerünk változása, különös tekintettel az idegenszerűségekre. A magyar nyelv tanításának módszertani megújítása.

1993-tól az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának tagja
2003 és 2011 között a Magyar Rádió Nyelvi Bizottságának tagja
2005-től az MTA Nyelvtudományi Munkabizottságának tagja
2005-től a Magyar Nyelvtudományi Társaság Választmányának tagja
2006 és 2009 között a Selye János Egyetem Tudományos Bizottságának tagja
2006-tól az Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények szerkesztőbizottságának tagja
2007 és 2009 között a MAB Nyelvtudományi Szakbizottságának tagja

2011-től a Magyartanítás szerkesztőbizottságának tagja

Publikációk:

I. Jegyzet, könyv

1. Nyelvhelyesség. Jegyzet. Kiadja az EKTF. Eger, 1995. 140 o.

Javított és bővített kiadás. Líceum Kiadó, Eger, 1999.; 2001.

2. Nyelvhelyességi gyakorlókönyv. Líceum Kiadó, Eger, 1999. 88 o.

3. Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata. Jegyzet társszerzővel. Líceum Kiadó, Eger, 2000. 170 o.

2., bővített kiadás. 2003. 230 o.

4. Nyelvhasználat – nyelvváltozás. Pandora Könyvek 4. Líceum Kiadó, Eger, 2007. 210. o.

II. Tanulmányok, gyűjteményes kötetbeli publikációk

1. A magyar sajtó helyesírási témájú cikkei. In: Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Főszerk.: V. Raisz Rózsa. 1989. 91–101.

2. Szókincstani vonatkozású nyelvművelő cikkek a napi- és hetilapokban 1945 és 1985 között. In: Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Szerk.: V. Raisz Rózsa. 1991. 71–83.

3. A nyelvművelés és a sajtó. In: Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Szerk.: V. Raisz Rózsa. 1993. 117–127.

4. Nyelvművelésünk eredményei és feladatai a tömegtájékoztató eszközökben. In: A III. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Kiadványa. Miskolci Egyetem, 1993. 151–157.

5. Nyelvművelésünk a sajtóban. Az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának kiadványa. 1995. 12 o.

6. Angol (jövevény)szavaink helyesírási hibatípusai. In: Helyesírásunk elvi és gyakorlati kérdéseiből. Szerk.: Bozsik Gabriella, V. Raisz Rózsa. Kiadja az EKTF. Eger, 1995. 75–89.

7. Helyes kiejtésünk ügye a tömegtájékoztató eszközökben. In: Az EKTF Tudományos Közleményei. 1994. 97–106.

8. Nyelvtörténeti elemek a leíró nyelvtan tanításában. In: Anyanyelvi nevelés – embernevelés. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198. sz. Budapest, 1995. 278–283.

9. Nagybetűsítések mai írásgyakorlatunkban. In: Helyesírási kultúránk fejlesztéséért. Eger, 1996. 68–84.

10. A befejezett melléknévi igenév állítmányi használatának megítéléséről. Tudományos Közlemények. Eger, 1996–1997.

11. A nyelvhelyesség tanításáról – egy felmérés tükrében. In: Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 207. sz. 321–325.

12. Mai írásgyakorlatunk néhány újabb jelenségéről. In: Helyesírásunkról, helyesírásunkért. Eger, 1998. 48–59.

13. A helynevek toldalékolásáról — egy felmérés tükrében. Tudományos Közlemények. Eger, 1998. 94–112.

14. Napjaink nyelvhelyességi típushibái. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 1999. 212. sz. 529–534.

15. Helyesírás-tanításunk gondjairól. In: Helyesírás és tanárképzés. Eger, 1999–2000. 85–98.

16. Értékőrzés a nyelvművelésben az ezredfordulón. In: Recepcia hodnôt v literatúre a jazyku. Ved. red.: František Alabán. Banská Bytsrica, 2001. 90–101.

17. Angol hatásra megújuló latinizmusaink. In: Éltető anyanyelvünk. Tinta Könyvkiadó 2002. 500–504.

18. Az idegenszerűségek hatása nyelvi rendszerünkre. A Magyar Nyelvtu-dományi Társaság Kiadványai 216. sz. Budapest, 2002. 73–80.

19. A nyelvi norma. In: A nyelv világa. Szerk.: H. Varga Gyula. Diamond Kiadó, Eger. 2001. 208–230. 2. kiadás: Ismeretek a nyelvről. Diamond Kiadó, 2002. 181–196.

20. Az egyidejűség kifejezése a melléknévi igenév jelzői használatában. In: Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2002. 203–207.

21. Nyelvi tervezés és nyelvi norma az anyanyelvi nevelésben. Tudományos Közlemények, Eger. 2002. 161–169.

22. Angol hatásra megújuló latinizmusaink. In: Hangay Zoltán szerk.: Magyar nyelvi szöveggyűjtemény. ELTE Budapest, 2003. 114–119.

23. A túlhelyesbítés mai nyelvhasználatunkban. In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk.: Hajdú Mihály és Keszler Borbála. ELTE, Budapest, 2003. 350–354.

24. Akadémiai helyesírásunk 170 éve. In: Szarvas Gábor nyelvművelő napok. 2002. Szerk.: Hódi Éva. Ada, Jugoszlávia. 2003. 38–49.

25. A mellérendelő értékű alárendelések kötőszóhasználatáról. In: Magyar Nyelvjárások XLI. Debrecen. 2003. 685–690.

26. A vonatkozó mellékmondatok sajátos típusának megítélése és szerepe a fordításokban. In: Irodalmi és nyelvi interpretációk. Főszerk.: Alabán Ferenc. Besztercebánya–Eger. 2004. 123–131.

27. Emberközpontú nyelvművelésünk jövője. In: Emberközpontúság a magyar nyelv oktatásában és kutatásában. A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai VI. Szombathely. 2004. 153–159.

28. Interkulturális és nyelvi hatások a magyar kommunikációban. In: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője I. Szerk.: Glatz Ferenc. Stratégiai tanulmányok az MTA-n sorozat. MTA Társadalomkutató Központ. 2004. 81–91.

29. A szaknyelvi helyesírás-tervezés újabb feladataiból. In: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője II. Szerk.: Glatz Ferenc Stratégiai tanulmá-mányok az MTA-n sorozat. MTA Társadalomkutató Központ. 2004. 73–84.

30. Recent Changes in the Hungarian Language: The English Influence During the Last Decade. In: A Decade of Change. Reflections in Hungarian and Slavonic Languages, Literatures and Cultures. University of Delhi. New Delhi, India. Edited by Ravi Nagpal. 2004. 114–120.

31. Életpálya a nyelvek vonzásában. Budai László munkássága. In: A nyelvek vonzásában. Eger–Veszprém. 2004. 9–11.

32. Some Aspects of the Influence of English on the Hungarian Language. In: A nyelvek vonzásában. Eger–Veszprém. 2004. 180–186.

33. Műsorcímek a Magyar Rádióban. A Magyar Rádió anyanyelvi konferenciájának kiadványa. 2004. 15–24.

34. A fordítások időszerű nyelvhelyességi és helyesírási kérdései. In: Szaknyelv és szakfordítás. Szerk.: Dróth Júlia. Szent István Egyetem, Gödöllő. 2004. 92–105.

35. Bulvárlapok cikkeinek szövegtani elemzése. In: Kommunikáció és nyelvhasználat. Tanulmányok a gazdaság- és a társadalomtudományok köréből. Szerk. H. Varga Gyula. Eger, 2004. 29–43.

36. Mondatszerkezeti sajátságok vizsgálata napilapok szövegei alapján. Tudományos Közlemények. Líceum Kiadó, Eger, 2005. 105–124.

37. Idegen szavak gyakorisági részvizsgálatai magyar szövegekben. In: Jelentés a magyar nyelvről. Szerk. Balázs Géza. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. 58–71.

38. SMS-szövegek elemzése. In: Az internetkorszak kommunikációja. Szerk. Balázs Géza és Bódi Zoltán. Gondolat Kiadó, Budapest, 2005. 269–283.

39. Idegen elemek gyakorisága magyar szövegekben. In: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Szerk. Mártonfi Attila – Papp Kornélia – Slíz Mariann. Argumentum Kiadó, Budapest, 2005. 651–656.

40. Nyelvhelyesség. In: Beszédművelés, nyelvi norma. Tankönyv, valamint multimédiás távoktatási programcsomag. 8. fejezet. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2006. 16 oldal

41. Analitikus szerkezetek – funkcióigés formák. In: Szaknyelv és szakfordítás. Szerk. Dróth Júlia. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2006. 40–47.

42. Az olvasás múltja és jelene. In: Eruditio – Educatio. Selye János Egyetem, Komárom, 2006. 2. 115–119.

43. A melléknévi igenév időviszonyító szerepéről. In: Kontextus, filológia. Szerk. Alabán Ferenc. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica – EKF, Eger. 2006.

44. Újabb morfológiai jelenségek. Magyar–angol összevető vizsgálat. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2006. 1. 51–58.

45. A tranzitivitás és a vonzatszerkezet változása. Tudományos Közlemények. Líceum Kiadó, Eger, 2007. 129–134.

46. Norma – kodifikálás – nyelvi változás. In: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Szerk. Benő Attila, Fazakas Emese, Szilágyi N. Sándor. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár 2007. II. kötet 451–458.

47. A magyar orvosi szaknyelvi helyesírásról. In: Két évtized a helyesírásért. Líceum Kiadó, Eger, 2005–2007. 149–160.

48. A politikai-közéleti nyelv érzelmi színezete. In: Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben. Líceum Kiadó, Eger, 2008. 114–122.

49. Női szerepek a tévéreklámokban. In: Bodnár Ildikó, Kegyesné Szekeres Erika, Simigné Fenyő Sarolta (szerk.) Sokszínű nyelvészet. Női szóval – női szemmel. Miskolci Egyetem, 2008. 139–146.

50. A vonzatváltás jelenségéről. In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2009. 65–71.

51. Nyelvtani változások a mai magyar nyelvben. In: Jelentés a magyar nyelvről. Szerk. Balázs Géza. Inter, Budapest, 2010. 37–56.

52. Helyesírási szabályzatunk változásáról. In: Jelentés a magyar nyelvről. Szerk. Balázs Géza. Inter, Budapest, 2010. 252–261.

53. Szaknyelv és nyelvi norma. In: Szaknyelvi kommunikáció. Szerk. Dobos Csilla. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 110. Miskolci Egyetem – Tinta Könyvkiadó, Miskolc – Eger, 2010. 141–160.

54. Latin vagy angol? Orvosi szaknyelvünk dilemmái. In: A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. MANYE XIX. Vol. 6. Székesfehérvár–Eger, 2010. 959–965.

55. Az álvonatkozó mellékmondatok kötőszóhasználatáról. In: Köszöntő kötet Révay Valéria 60. születésnapjára. Szerk. Hári Gyula. Pannon Egyetem, Veszprém, 2010. 292–298.

56. Az anyanyelvi nevelés célja és feladatai. In: Magiszter, 2010. tavasz, Csíkszereda, 17–23.

57. Mikszáth nyelvművészete a kortársak szemével. In: Jazykové aspekty interkulturálnej komunikácie v Stredo-Europskom kontexte. Szerk. František Alabán. Banská Bystrica, 2010. 9–17.

58. Nyelvművelés, nyelvkultúra. Könyvfejezet. In: Nyelvészetről mindenkinek. Szerk. Balázs Géza. Inter, Budapest, 2011. 253–256.

59. Kulturális sokszínűség Mikes Kelemen életművében. In: Multikulturalizmus. Elmélet és gyakorlat. Teória a prax. Szerk. František Alabán. Banská Bystrica, 2011. 59–65.

60. Tankönyvi szövegek mondatszerkezeti sajátságainak vizsgálata. In: Eruditio – Educatio. A Selye János Egyetem Tanárképző Karának folyóirata. 2011. 2. sz. 104–112.

61. Hálózatkutatás. Könyvismertetés. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 2011. 1. 282–283.

62. Deme László és az egri főiskola. In: Emlékkötet Deme László nyelvészprofesszor tiszteletére. Szerk. Wacha Imre. Kazinczy Gimnázium, Győr, 2012. 77–81.

63. Multikulturalitás Comenius életművében. In: Multikultiralizmus v Strednej Európe. Szerk. František Alabán. Banská Bystrica, 2012. 31–39.

III. Szerkesztői tevékenység

1. Az Egri Tanárképző Főiskola évkönyve 1988–1991.

(Társszerkesztőkkel) Eger, 1991. 278 lap

2. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola évkönyve

1991–1992. (Társszerkesztőkkel) Eger, 1992. 144 lap

3. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola évkönyve

1992–1993. (Társszerkesztőkkel) Eger, 1993. 178 lap

4. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola évkönyve

1993–1994. (Társszerkesztőkkel) Eger, 1994. 150 lap

5. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola évkönyve

1994–1995. Eger, 1996. 200 lap

6. Az Eszterházy Károly Főiskola évkönyve 1996–2000.

Eger, 2001. 202 lap

7. Helyesírási kultúránk fejlesztéséért. (Társszerk.) Eger, 1996. 152 lap

8. Helyesírásunkról, helyesírásunkért. (Társszerk.) Eger, 1998. 126 lap

9. Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. (Társszerk.) A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216. sz. Budapest. 2002. 365 lap

10. A nyelvek vonzásában. (Társszerk.) Eger–Veszprém. 2004. 400 lap

11. Szöveggyűjtemény az anyanyelvi tantárgy-pedagógia tanításához. Eger, Líceum Kiadó, 2004. 220 lap

12. Tanulmányok a magyar nyelvről. Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei XXXII. Líceum Kiadó, Eger 2005. 188 lap

13. A II. egri kiejtési konferencia. Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei XXXIII. Líceum Kiadó, Eger 2006. 136 lap

14. Magyar nyelvhasználati szótár. (Társszerk.) Pauz-Westermann Kiadó, Celldömölk, 2007. 326 o.

15. Szép szónak nem szegik szárnya. Holnap Kiadó, Budapest, 2007. 191 o.

16. Tanulmányok a magyar nyelvről. Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei XXXIV. Líceum Kiadó, Eger 2007. 190 lap

17. Az agressziókutatásról – interdiszciplináris keretben. Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei XXXV. Líceum Kiadó, Eger 2008. 218 lap

18. Beszédművelés, nyelvi norma. Jegyzet. Líceum Kiadó, Eger, 2008.

19. Tanulmányok a magyar nyelvről. Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei XXXV. Líceum Kiadó, Eger 2009. 250 lap

20. A tudomány nyelve – a nyelv tudománya. MANYE XIX. Vol. 6, Székesfehérvár–Eger, 2010. 1025 lap (könyv + CD)

IV. Tanulmányok, cikkek szakmai folyóiratokban

Magyar Nyelvőr

Nyelvművelő cikkek sajtószemléje 1975–76. (1988. 1. 100–117)

Nyelvművelő cikkek sajtószemléje 1977. (1988. 4. 492–504)

Nyelvművelő cikkek sajtószemléje 1978. (1991. 3. 272–283)

Nyelvművelő cikkek sajtószemléje 1979. (1994. 3. 367; 4. 461–470)

Anyanyelvünk a tömegtájékoztató eszközökben (1995. 2. 203–205)

Nyelvművelő cikkek sajtószemléje 1980. (1996. 1. 108–117)

Nyelvművelő cikkek sajtószemléje 1981–1985. (1998. 2. 243–255)

Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón (1998. 3. 372–4)

Balázs Géza: The Story of Hungarian (Könyvismertetés) 1998. 3. 374–6)

Balázs Géza: Lehetséges nyelvi szabványok (Könyvismertetés) (2001. 4. 510–512)

A változás évtizede (2002. 2. 250–251)

A szaknyelvi helyesírás-tervezés újabb feladataiból (2003. 1. 12–23)

Pásztor Emil munkássága (2004. 3. 376–377)

A befejezett melléknévi igenév állítmányi szerepének szemantikája és pragmatikája (2006. 2. 176–186)

A magyar helyesírás szabályzatának változásáról (2008. 4. 402–407)

Édes Anyanyelvünk (a 2000 utáni cikkek)

Igekötő-használatunk újabb fejleményeiből (2000. 1. 10)

Az idegen szavak helyesírásáról (2000. 2. 9)

Hölgyek és férfiak (2000. 5. 6)

A mi nyelvünk. Ismertetés. Grétsy László kötetéről (2000. 4. 15)

Nem élhetünk mozgószabály nélkül! (2001. 2. 10)

Eltűnő -i képzőink nyomában (2001. 5. 1)

Értékközvetítés irodalomban és nyelvben (2002. 1. 17)

Kihátrál a segítség mögül (2002. 5. 9)

Mondd és írd – másodszor (2003. 1. 15)

Egyre többet kommunikálunk (2004. 1. 1)

Eltűntek a szállodák (2004. 2. 7)

A hogy kötőszó elhagyása (2004. 4. 8–9)

Ha levágják az ujjadat... Az általános alany (2005. 4. 4)

Nyelvművelő kéziszótár. Ismertetés (2005. 5. 11)

A befejezett melléknévi igenév „feltételes módja" (2006. 1. 3)

A blog, avagy a webnapló története (2006. 2. 1)

Változó vonzatok (2006. 3. 6)

Egyre többet regisztrálunk (2006. 5. 6)

Abszolút vagy abszolúte? (2007. 3. 7)

Nyelvtörténeti, alaktani retró (2008. 2. 8)

Celeb (2008. 3. 13)

Fesztiválok földje (2010. 2. 6)

Nyelvi beállítottság és értékítélet a kabaréban (2011. 2. 3)

Az orosz tulajdonnevek átírásáról (2012. 2. 9)

A főnevek neméről (2012. 4. 11)

Asszisztens (2012. 5. 6)

Magyartanítás (a 2000 utáni cikkek)

A helyesírás tanításáról – az érettségizettek szemével (2000. 1. 31–34)

Szakszavaink helyesírásáról (2001. 1. 28–29.)

Újabb névutóink (2002. 1. 20.)

A szenvedő ige (2002. 2. 19)

Egy régies szerkezet (2002. 4. 29)

Változik-e a helyesírási szabályzat? (2008. 4. 34–5)

Mikszáth nyelvművészete a kortársak szemével (2011. 2. 31–5)

Szóképzésünk újabb példáiból (2011. 3. 17–8)

Az iskolák névadásáról. (2011. 4. 33–4)

A be igekötő régi-új használatáról (2011. 5. 37–38)

A túlhelyesbítés (2012. 4. 29–31)

Helyesírás-tanításunk gondjairól (2012. 5. 26–32)


< Vissza