Performativitás Kutatócsoport

Utolsó módosítás: 2020. április 03.

Performativitás Kutatócsoport

A performativitás perspektívájába állított kultúra- és társadalomtudományi kutatások arra az alapvető filozófiai felismerésre épülnek, hogy a jelentésegészként tekintett szellemi világ, a társadalmi élet intézményei, törvényei és legkülönfélébb státuszai, a hagyományok, a normák és az értékek, a létélményeket formába öntő művészi alkotásokkal és a tapasztalatokat és a tudást rögzítő fogalmakkal és elméletekkel együtt az emberi közösségek társas gyakorlatai vagy rituáléi révén nyerik el értelmüket, jelentésüket és jelentőségüket. Amennyiben pedig a gondolkodás és a cselekvés különböző formái, bejáratott gyakorlatai értelemteremtő, valóságképző erővel rendelkeznek, beavatkozva a jelentés- és intézményképzés performatív rituáléiba, társadalmi változtatásokat lehet előidézni.
A 2013 őszén alakult kutatócsoportunk célja, hogy alap- és alkalmazott kutatásokat végezzen; elemzésekre, tanulmányokra és akciótervekre épülő kiterjedt publikációs és szakmai-közéleti tevékenységet folytasson, és ezeket összehangolja; a kutatási eredményeket beépítse az oktatásba, kiemelten a tanárképzésbe. Olyan szellemi műhelyt hozzon létre, melynek tagjai és munkatársai elsősorban filozófiai aspektusok mentén a közösségi jelentésformálás mintázatait elemzik a nyelv, az intézmények, a hagyományok, a konvenciók, a rituálék, a műalkotások, a normák és az értékek vonatkozásában. A közösségi élet kultúrateremtő folyamatainak és a kulturális eredményeknek a megismertetésével érzékennyé, elhivatottá és reflektálttá tehetik a közösség tagjait önnön társadalmi és kulturális örökségük megismerésére, elfogadására, illetve kulturális alkotótevékenységgel, értékteremtéssel és aktív társadalmi szerepvállalással ezek megújítására.
A csoport tagjai, Kicsák Lóránt, Körömi Gabriella, Kusper Judit, Nemes László, Széplaky Gerda és Takács Judit egyben az évente két számmal jelentkező Performa című elektronikus folyóirat szerkesztői is.
A kutatócsoport honlapja és a Performa című folyóirat elérhető: http://performativitas.hu/


< Vissza